B형 RS SPROCKET

 

RS-35

RS-40

RS-50

RS-60

RS-80

RS-100

RS-120

 A형 표준 Sprocket 지름계수

 A형 RS 표준 Sprocket       

 A형 RF 더블 피치 체인 Sprocket

   B형 RS SPROCKET  RS-35

 A형 RF 더블 피치 체인 규격치수

 B형 RS Sprocket                  

           1. * 표시부 치수는 10NT:Ø18, 11NT:Ø22. 12NT:Ø24, 13NT:Ø28임
           2. 치부 열처리 경도: HRc 42~50

잇수

외경

피치원지름

치저원지름

BOSS

내경

치형

NT

D.O

D.P

D.B

D.H

L

d

TYPE

10

34

30.82

25.76

25

22

8

S치형

11

38

33.81

28.73

27

22

8

12

40

36.80

31.72

31

22

8

13

44

39.80

34.72

32

22

9.5

14

46

42.81

37.73

30

22

9.5

15

51

45.81

40.73

35

22

9.5

16

53

48.82

43.74

37

22

9.5

17

57

51.84

46.76

41

25

9.5

18

60

54.85

49.77

44

25

9.5

19

63

57.87

52.79

47

25

9.5

20

66

60.89

55.81

50

25

9.5

21

69

63.91

58.83

53

25

9.5

22

72

66.93

61.85

53

25

9.5

23

75

69.95

64.87

53

25

9.5

24

78

72.97

67.89

53

25

9.5

25

81

76.00

70.92

53

30

9.5

26

83

79.02

73.94

53

30

9.5

27

87

82.05

76.97

53

30

9.5

28

90

85.07

79.99

53

30

9.5

29

93

88.10

83.02

53

30

9.5

30

96

91.12

76.04

53

30

9.5

 B형 RS-2 Sprocket               

 Torque Limiter                    

 Chain Coupling                   

DETAIL "A"